Algemene Voorwaarden van RT Wijsneus

  1. De RT’er stelt zich ten doel remedial hulp te geven aan kinderen die onderwijs genieten op grond van de leerplicht. De RT’er zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed RT’er in acht nemen.
  2. Onder de begeleiding wordt verstaan het intakegesprek, het onderzoek, de remedial teaching zelf en de eindevaluatie met de betrokkenen. Dit alles wordt schriftelijk verwerkt in een handelingsplan. Contact met school maakt regelmatig deel uit van het onderzoek.
  3. Facturen dienen te worden betaald binnen 14 dagen van de factuurdatum.
  4. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen of om ander zwaarwegende redenen kan de RT’er deze overeenkomst verbreken. Zij zal dit schriftelijk en met redenen aankondigen.
  5. Buiten een straal van 5 kilometer vanaf RT praktijk worden reiskosten en reistijd apart in rekening gebracht. De reiskosten bedragen € 0,19 per kilometer. Deze worden apart vermeld op de factuur voor het begeleidingstraject.
  6. In geval van langdurige verhindering of ziekte van de RT’er, dient de RT’er in overleg met de betrokkenen schriftelijk af te stemmen wanneer en hoe de begeleiding wordt voortgezet.
  7. In geval van verhindering of ziekte van de leerling, dient dit uiterlijk 24 uur van tevoren door gegeven te worden, anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.
  8. Indien de begeleiding van de leerling voortijdig beëindigd zal worden, zullen de betrokkenen dit schriftelijk en met redenen aankondigen.
  9. De RT’er richt een dossier in met betrekking tot de begeleiding. Zij houdt in het dossier aantekeningen bij van de gegevens omtrent de begeleiding en voortgang, voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is.
  10. De RT’er verstrekt aan derden geen inlichtingen over de begeleiding dan wel inzage in het dossier, bedoeld in artikel 10 van de grondwet, tenzij toestemming is gegeven op het toestemminsformulier.