Werkwijze

RT Wijsneus werkt volgens een vaste procedure, waarbij uw kind vanaf het begin wordt betrokken. Er wordt toegewerkt naar een concreet handelingsplan dat voldoet aan ieders verwachtingen.

Het kennismakingsgesprek:

Tijdens dit gesprek staat kennismaken met elkaar centraal. Er zal een klik moeten zijn tussen uw kind, u als ouders en mij. Er wordt kort aangegeven wat de hulpvraag is en wat de wensen zijn van het kind en de ouders. Er wordt informatie uitgewisseld over de werkwijze van RT Wijsneus en tevens wordt een inschrijfformulier meegegeven. Dit gesprek duurt maximaal 20 minuten. U kunt natuurlijk ook kiezen voor een telefonisch gesprek.

Intakegesprek:

Zodra de inschrijving officieel is, volgt het intakegesprek:

  • Samen met uw kind wordt de hulpvraag besproken.
  • Hoe ervaart uw kind, u als ouders en school het probleem? Wat is er al aan hulp geboden? Wat zijn de verwachtingen van uw kind, de ouders en eventueel de school?
  • Tot slot wordt bepaald waar en wanneer het onderzoek en de begeleiding plaats zal vinden.

Van onderzoek naar handelingsplan:

Er wordt informatie verzameld vanuit uw kind, ouders en school:

  • Toetsgegevens, mogelijke onderzoeksverslagen en observatiegegevens worden voorgelegd. Afstemming met de leerkracht (na toestemming ouders) als belangrijke aanvullende informatie.
  • Uw kind schaalt zichzelf in op leren en zelfbeeld. Uw kind benoemt wat lukt en wat nog lastig is. Juist de sterke eigenschappen worden bewust ingezet tijdens de begeleiding, zodat uw kind hiervan ook in de klas beter gebruik van leert maken.
  • Diagnostisch didactisch onderzoek waarin specifieke hiaten worden achterhaald. 
  • Uw kind wordt nauw betrokken bij de opgestelde doelen. Samen wordt de opzet van het handelingsplan voor 10-12 weken vastgesteld. 
  • De vliegreis kan beginnen!

Begeleiding: uitvoeren van het handelingsplan

Eén keer per week wordt gewerkt aan de opgestelde doelen. Er wordt geobserveerd en elke keer bekeken of het aanbod passend is. Uw kind geeft zijn eigen tempo aan waarbij de doelen centraal staan. Tevens is werken aan zelfvertrouwen een belangrijk uitgangspunt voor mij. Uw kind krijgt huiswerk mee naar huis, inoefenen van behandelde stof is belangrijk, zo zorgen we er samen voor dat uw kind weer in ontwikkeling komt.

Veiligheid, vertrouwen en plezier staan hierbij centraal!

Evaluatie

Na 10-12 weken worden de doelen uit het handelingsplan geëvalueerd met u en uw kind. Zo praten we mét uw kind en niet alleen over  uw kind. Kinderen zijn goed in staat te verwoorden wat ze nodig hebben. Naar aanleiding hiervan wordt het handelingsplan afgerond, bijgesteld of voortgezet. Er is in bijzondere situaties ook de mogelijkheid om als ouder alleen met mij in gesprek te gaan.

Kosten

  • Kennismakingsgesprek is gratis (kan telefonisch, maximaal 20 minuten).
  • Er wordt gewerkt met een vast uurtarief. Informeer naar het uurtarief.